Avans Nieuwsbrieven

Programma Opleiden in de School 29 augustus 2018

12 juni 2018 door PABO

Keynote lezing
Wie is onze student en hoe krijgen we hem in beweging? Over de ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden,

door Kelly Beekman, Lector Onderwijsexcellentie en Opleidingscoördinator Pabo HZ University of Applied Sciences

In deze lezing staat onze student centraal. Wat houdt hem bezig en belangrijker nog hoe kunnen we hem bereiken en in beweging krijgen? Kelly Beekman neemt ons kort mee in de wereld van de student om vervolgens in te gaan op het stimuleren van de zelfregulerende vaardigheden. Hierbij staan het stellen van doelen en het geven van de juiste feedback centraal. In deze lezing belicht Kelly de rol van de mentor, contactdocent, stagecoach én student. 

Kelly Beekman (1981) heeft tien jaar in het basisonderwijs gewerkt als docent en later kwaliteitscoördinator, waarna ze haar onderwijscarrière vervolgde bij Pabo Avans Hogeschool. Hier werkte ze als hogeschooldocent en onderzoeker. In 2015 is ze gepromoveerd op de ontwikkeling van zelfregulatie door formatief toetsen. Ze is momenteel werkzaam als Lector Onderwijsexcellentie en Opleidingscoördinator Pabo HZ University of Applied Sciences.

Workshopronde 1, 14.35-15.35 uur
Workshopronde 1 staat in het kader van het begeleiden van studenten.

Workshop 1
Het geven van feedback bij de beoordelingsmomenten
Door Lydia de Jong en Friederike Salden
Het geven van goede feedback heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de leerkracht in wording. Toch vinden studenten de feedback vaak verwarrend, zien ze het nut er niet van in of beschouwen ze het als een (persoonlijke) aanval (O’Donovan, Rust & Price, 2015). Effectieve feedback geeft volgens Hattie en Timperley (2007) antwoord op de volgende vragen:
1. Feed-up: waar ga ik naartoe?
2. Feed-back: hoe heb ik het gedaan?
3. Feed-forward: wat is de volgende stap?
Deze drie vragen geven de student zicht op hun ontwikkeling. In deze workshop wordt ingegaan op het geven van goede feedback door contactdocenten, mentoren en stagecoaches tijdens formatieve en summatieve beoordelingsmomenten.

Workshop 2
Begeleidingsvaardigheden en –didactiek: CMA
Door Nicole Poulussen en Suzanne Nuyens-Huisman
Collaborative Mentoring Approach (CMA) is een begeleidingsdidactiek waarbij het samen voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van lessen centraal staat. Om deze didactiek succesvol toe te passen is het van belang om de leervraag van de student te verhelderen, praktijkkennis te verwoorden en modeling- en scaffoldingtechnieken toe te passen. Tijdens deze workshop gaan we in op de CMA-didactiek en staan deze begeleidingsvaardigheden centraal.

Workshop 3
Begeleiden tijdens het praktijkonderzoek vierdejaars liostudenten
Door Esther Woertman en Theo Pullens
Met name bedoeld voor lio-mentoren, stagecoaches, vierdejaars studenten en POZ-begeleiders.
Bij de sollicitatie naar een lio-plaats zal de schoolontwikkelingsvraag waarschijnlijk een belangrijk onderwerp van gesprek zijn geweest. Eén van de eerste stappen in het onderzoeksproces is de analyse van de schoolontwikkelingsvraag. Dat is voor onze studenten een lastig onderdeel, omdat ze op zoek moeten gaan naar de achtergronden van die schoolontwikkelingsvraag: welke problemen of wensen voor ontwikkeling liggen ten grondslag aan deze vraag? In het algemeen geldt dat hoe concreter deze schoolontwikkelingsvraag gesteld is, des te beter kan de student een start maken met zijn onderzoek en uw school de opbrengst van het onderzoek inzetten binnen het onderwijs. Eén van de ambities van het praktijkonderzoek is namelijk om oplossingen te bieden voor het probleem waarover de student onderzoek doet.

Maar hoe komt de student van een schoolontwikkelingsvraag tot een onderzoeksvraag? En hoe kan de wens voor ontwikkeling die of het probleem dat hieraan ten grond slag ligt, verder in kaart worden gebracht? Tijdens de workshop zullen we samen antwoord zoeken op deze vragen. Het is belangrijk dat vanuit verschillende perspectieven gekeken kan worden naar de schoolontwikkelingsvraag en bijbehorende probleemanalyse. We hopen dan ook dat lio-mentoren, stagecoaches, vierdejaars studenten en hun POZ-begeleiders samen aansluiten bij deze workshop.

Deze workshop is bestemd voor mentoren, stagecoaches, contactdocenten die studenten begeleiden tijdens het afstudeeronderzoek.


Workshop 4
Het begeleiden van een lio van de TOPClass Gedragsspecialist
Door Mayke Verhagen
Tijdens deze workshop staat het begeleiden van liostudenten uit de TOPclass centraal. Aan bod komen: de opzet van de LIO van de TOPClass, zowel inhoudelijk als wat betreft de planning. Wat verwachten wij van studenten, wat mag u van ze verwachten en wat zijn de specifieke TOPClass-competenties waar zij zich in dit jaar op gaan richten?
Wat hebben deze studenten in jaar 3 van de TOPClass aan bagage opgedaan? En welk aanbod krijgen zij naast het reguliere programma in jaar 4?

Op welke manier vindt de begeleiding plaats vanuit de contactdocent van de PABO, welke begeleiding mag de student vanuit de school verwachten? En op welke wijze kan deze begeleiding zo goed mogelijk plaatsvinden? Daarnaast is er uiteraard voldoende ruimte voor vragen en het onderling uitwisseling van ervaringen.
Deze workshop is bestemd voor de mentoren en betrokken stagecoaches van liostudenten uit de TOPClass.

Workshop 5
De student centraal!?
Door dr. Miranda Timmermans, Lector LEERKRACHT
Een belangrijke gedachte achter samen opleiden is dat we de student als toekomstig leerkracht beter voorbereiden op zijn beroep. Veel leren en werken in de praktijk maakt dat ze theorie en praktijk koppelen, veel ervaring opdoen, en makkelijker de overgang maken naar het werkzame leven. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. Soms hebben studenten meer last dan plezier van de samenwerking omdat ze het als twee afzonderlijke werelden zien. Zij staan zo centraal dat zij de brug moeten slaan tussen opleiding en school.  
In deze actieve workshop/masterclass gaan we samen aan de slag met bovenstaande uitdaging. We verkennen met elkaar verder wat studenten ervaren en gaan vervolgens aan de slag met mogelijke oplossingen. Die zoeken we in opleidingsdidactieken, werkplekcurriculum, affordance en vooral onze eigen rol en kwaliteiten als opleider en begeleider. Wat kunnen en moeten wij doen om studenten te helpen daadwerkelijk centraal te staan én de brug te slaan.

Workshop 6
Het begeleiden van de startende leerkrachten
Door Marcia Clarisse en Evelien Uijttenbogaard
Vier schoolbesturen (LPS, INOS, KPO en Borgesius) en pabo Avans hebben hun krachten gebundeld en een traject ontwikkeld waarin de begeleiding van de startende leerkracht centraal staat. Tijdens deze workshop staat het begeleiden van een beginnende leerkracht centraal. Welke factoren dragen bij aan een optimale ontwikkeling van start- naar basisbekwaam?

Workshop 7
Oplossingsgericht coachen volgens de flowchart van Louis Cauffman (2010)
Door Sharone Adriaansen en Lenneke Nuijten
Lenneke Nuijten en Sharone Adriaansen hebben als stagecoaches veel ervaring met het responsief zijn op 'weerstand' bij studenten. Zij kunnen  een veranderende kijk bieden door middels de flowchart van Cauffman & Van Dijk (2017) te bezien of de student een werkbare hulpvraag heeft. Zo niet dan heeft de coach een probleem, maar ervaart de student zelf geen probleem. Deze heeft het gevoel een probleem opgedrongen te krijgen. Hoe ga je hier als coach/mentor mee om?
 
Middels een interactieve workshop met de flowchart (Cauffman & Van Dijk, 2017) en het oplossingsgericht coachen willen wij deelnemers  praktisch laten ervaren hoe zij studenten oplossingsgericht kunnen coachen. Ook het belang van vooraf gestelde doelen, afspraken en de visie van de school/opleiding. En hoe dit in verhouding staat tot het eigenaarschap van de student.
Zij zullen het belang visualiseren van transparante SMART geformuleerde doelen, dit in gerelateerd tot de relatie, competentie en autonomie (Stevens, 2004) van de mentor en/of stagecoach-student.


Workshopronde 2, 15.45 – 16.45 uur
Voor workshopronde 2 maakt u een keuze uit de workshops op woensdag 29 augustus naar aanleiding van de definitieve indeling en het jaar waaruit u studenten begeleidt.


Workshop 1
Het begeleiden van studenten van pabo 1 nader bekeken
Door Caren Legius
Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt.

In deze bijeenkomst wordt in vogelvlucht de beroepstaak, de beroepshandelingen en de werkpleksuggesties gepresenteerd van de eerste helft van het studiejaar. Er wordt ingegaan op wat het werken met beroepshandelingen betekent voor het leren op de werkplek en wat het vraagt van de begeleiding van de mentor en stagecoach. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op uw school ten aanzien van de beroepshandelingen. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Workshop 2
Het begeleiden van studenten van pabo 2 oudere kind nader bekeken
Door Jeroen Becker
Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt.

In deze bijeenkomst wordt in vogelvlucht de beroepstaak, de beroepshandelingen en de werkpleksuggesties gepresenteerd van de eerste helft van het studiejaar. Er wordt ingegaan op wat het werken met beroepshandelingen betekent voor het leren op de werkplek en wat het vraagt van de begeleiding van de mentor en stagecoach. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op uw school ten aanzien van de beroepshandelingen. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Workshop 3
Het begeleiden van studenten van pabo 2 jongere kind nader bekeken
Door Mathieu van Meer en Esther Woertman
Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt.

In deze bijeenkomst wordt in vogelvlucht de beroepstaak, de beroepshandelingen en de werkpleksuggesties gepresenteerd van de eerste helft van het studiejaar. Er wordt ingegaan op wat het werken met beroepshandelingen betekent voor het leren op de werkplek en wat het vraagt van de begeleiding van de mentor en stagecoach. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op uw school ten aanzien van de beroepshandelingen. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Workshop 4
Het begeleiden van studenten van de Minor Gedragsspecialist door mentoren en stagecoaches
Door Marc Karremans
In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden van de minor worden kort besproken en de doelen en criteria van het werkplekleren wordt doorgenomen. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht en de eisen die we stellen aan de studenten bespreken we samen. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen wat we verwachten van een derdejaars minorstudent. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces, graag zien we alle mentoren en bij voorkeur ook stagecoaches bij deze workshop. Graag tot ziens bij de werkveldmiddag!

Workshop 5
Het begeleiden van de studenten tijdens minor bewegingsonderwijs
Door Toon Lauwen
In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden, doelen en criteria van de minor worden kort besproken. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen wat we verwachten van een derdejaars minor BO student. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces, graag zien we alle mentoren en bij voorkeur ook stagecoaches bij deze workshop. Graag tot ziens bij de werkveldmiddag!

Workshop 6
Het begeleiden van de studenten tijdens minor hoogbegaafdheid
Door Gerlene van Ofwegen
Omgaan met leerlingen die hoogbegaafd zijn, is een “vak” apart. In de minor Hoogbegaafdheid maken de studenten kennis met deze specifieke begeleiding van hoogbegaafden. Hoogbegaafden blijken in de praktijk vaak niet genoeg begrepen te worden. Daarnaast wordt deze groep leerlingen vaak niet genoeg uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen, met alle gevolgen van dien. Op dit moment zien we dat op veel basisscholen steeds meer aandacht komt voor deze groep leerlingen in de vorm van plusklassen en speciaal ontworpen lesmateriaal. Deze minor sluit bij deze ontwikkelingen aan. Naast het opdoen van theorie over hoogbegaafdheid, gaan de studenten ook actief met de verworven kennis aan de slag. In overleg met de stageschool wordt er een onderzoeksvraag geformuleerd en wordt het onderzoek verder uitgewerkt en ook daadwerkelijk uitgevoerd.
In deze workshop komen, naast een kort overzicht van de inhoud van de minor, de volgende onderwerpen aan bod:
-    Wat is de rol van begeleider?
-    Hoe ziet een goede onderzoeksvraag eruit?
-    Hoe wordt de student beoordeeld?
-    Waar wordt de student geplaatst, in de plusklas, in een reguliere groep, enz?

Workshop 7
LIO-begeleiding is een uitdaging!
Door Muzaffer Yanik & Theo Pullens
"Mijn LIO-begeleider is een begeleider met veel ervaring. Ze weet precies hoe ze me moet begeleiden: niet te veel voorkauwen, maar ook niet te lang laten zwemmen, soms helemaal loslaten en op afstand en vaak op de achtergrond aanwezig zijn. Ik voel me heel welkom en heb het idee alles bij mijn begeleider te kunnen bespreken. Zij neemt met regelmaat het initiatief om mij te helpen. Dit maakt de school een vertrouwenwekkende en veilige omgeving. Ik krijg veel vertrouwen en vrijheid van mijn begeleider, maar ook veel ondersteuning."  
"Ik wil mijn student laten ontdekken wat het is om leerkracht te zijn. Daarbij hoort zowel het reflecteren op dingen die niet goed gingen als het vieren van successen. Ik wil de student laten zien hoe leuk een baan in het onderwijs is."
Hierboven staan ervaringen van een LIO-student en van een mentor beschreven. Er zijn zeker "meerdere wegen naar Rome", ook waar het gaat om het begeleiden van LIO-studenten.
Wij willen, na een korte schets van het programma van het vierde studiejaar, samen met u deze mogelijke wegen verkennen en bespreken. Dat willen wij doen aan de hand van een viertal  vragen:
1.    Door wie wordt de student begeleid?
2.    Hoe wordt de student beoordeeld?
3.    Wat vraagt dat van de begeleiders?
4.    Welke dilemma's en moeilijkheden komen voor in de praktijk van de begeleiding en hoe wordt hiermee omgegaan?
Dat zullen wij doen in een workshop van 60 minuten. De workshop zal ingeleid worden door een tweetal ervaren LIO-begeleiders.

 

Aanmelden

Laatst bijgewerkt op 5 juli 2018.