Avans Nieuwsbrieven

Programma Pabo Opleiden in de School woensdag 16 januari 2019

27 november 2018

13.30 - 13.40 uur
Opening en welkom

13.40 - 14.15 uur          
Keynote ‘Het beoordelen het werkplekleren: Ballast of bagage?’
Het werkplekleren is authentiek, onvoorspelbaar en context gebonden. Dit maakt het werkplekleren tot een rijke leeromgeving, maar maakt het beoordelen van werkplekleren tot een lastig proces. Niet alleen omdat het leerproces van de student zich voor een belangrijk deel buiten het zicht van de opleiding afspeelt, de leerprocessen op de werkplek zijn ook tamelijk ongrijpbaar: ongepland, ongestructureerd, vaak getriggerd door problemen die zich tijdens het werk voordoen, schijnbaar zonder vooropgezet doel (Hoeve, 2012). De opleiding besteedt leren uit, maar blijft eindverantwoordelijk. Daarnaast dient er consistentie te zijn tussen doelen, activiteiten op de werkplek, begeleiding en beoordeling. Allard Visser neemt ons mee in de dilemma’s en kansen die het beoordelen op de werkplek met zich meebrengt.

Allard Visser werkt bij Avans als onderwijskundig adviseur bij het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). Als onderwijskundige ondersteunt hij bijvoorbeeld docenten bij het vormgeven van hun lesprogramma’s en toetsen. Als adviseur denkt hij onder andere mee over de invulling en uitwerking van nieuw toetsbeleid. Ervaring met lesgeven en het geven van organisatieadvies deed hij op bij verschillende organisaties.

14.25 – 15.25 uur
Workshopronde 1 Beoordelen op de werkplek doe je samen!
De betrouwbaarheid van de beoordeling van het werkplekleren kan worden verhoogd met een kalibreersessie. Tijdens deze sessie zullen we met alle begeleiders (stagecoach, contactdocent en mentor) het beoordelingsmodel verhelderen en gemeenschappelijke beelden vormen bij de gestelde criteria.  

Het doel van deze kalibreersessie is het verduidelijken van de prestatiecriteria en de gewenste normen uit het beoordelingsmodel. Wat verstaan we onder deze criteria, hoe kan de student bewijzen dat hij aan de criteria voldoet en belangrijker nog hoe begeleiden we de student in het bereiken van deze criteria?

Om optimale afstemming te bereiken tussen alle beoordelaars van het werkplekleren, willen we stagecoaches vragen om ook mentoren op te geven voor deze werkveldmiddag.

Kalibreersessie jaar 1 door Caren Legius

Kalibreersessie jaar 2 door Marielle Heesters-van Gremberghe

Kalibreerssessie jaar 3 door Suzanne Huisman en Friederike Salden- de Bruijn

Kalibreeressie jaar 4 door Muzaffer Yanik

Workshop Deeltijd
Mirella Lem
Voor de begeleiders van de deeltijd is er deze middag een vraaggestuurd aanbod. Er wordt stilgestaan bij de behoeftes van de begeleiders van onze deeltijdstudenten. Hiertoe kunt u op het inschrijfformulier twee thema’s invullen waar u nadere uitleg over wilt.

15.25 – 15.30 uur
Looptijd naar lokaal, korte pauze met koffie en thee in het lokaal

15.30 – 16.30 uur   
Interactieve informatie- en workshopronde 2

Workshop 1: Wat kan een onderzoekscultuur jou opleveren?
Esther Woertman en Marlies Bax
Of je nou leerkracht, directeur, lerarenopleider of student bent, een onderzoekscultuur binnen jouw school heeft een meerwaarde! Ben je nieuwsgierig naar deze onderzoekscultuur of speelt onderzoek een rol binnen jouw team, kom dan speeddaten tijdens onze interactieve workshop!

Workshop 2: Het gebruik van eye movement modeling examples (EMME)
Hans van ’t Zelfde
Om ervoor te zorgen dat leerkrachten voldoende toegerust starten aan hun onderwijspraktijk en om uitval in hun toekomstige baan te voorkomen, besteden pabo’s of lerarenopleidingen in hun curriculum steeds meer aandacht aan de ontwikkeling van klassenmanagementvaardigheden. Een belangrijke vraag is welke onderwijsaanpak het meest effectief en efficiënt is om deze ontwikkeling te ondersteunen. Jarodzka et al. (2017) suggereren dat de kijkpatronen van experts, zoals verkregen met eye-tracking onderzoek, gebruikt kunnen worden voor instructie in de vorm van een eye movement modeling examples. Het doel van de studie was om na te gaan of de kijkpatronen van ervaren leerkrachten konden worden ingezet voor het aanleren van adequaat kijkgedrag bij klassenmanagementvaardigheden. Een groep topclass studenten bekeek een video-opname van een les in een REC4 klas, waarbij hun oogbewegingen via eyetracking in kaart werden gebracht. Vervolgens vergeleken de studenten hun (opgenomen) kijkgedrag met het kijkgedrag van een ervaren leerkracht en reflecteerden op de verschillen. Deze groep studenten werd vervolgens vergeleken op kijkgedrag in een nieuwe klassensituatie met een groep die niet hadden deelgenomen aan de EMME training. Uit de kwalitatieve analyse bleek dat studenten op basis van dit experiment hun kijkgedrag aanpasten en de studenten aangaven dat hun klassenmanagement was verbeterd.

Workshop 3: CMA, de Kick-off
Nicole Poulussen en Mirella Lem
Deze workshop is enkel bestemd voor deelnemers aan de CMA-training on the job. Mentor, student, stagecoach en contactdocent gaan in periode 3 en 4 actief aan de slag met de Collaborative Mentoring Approach (CMA). De cyclus van het samen voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van lessen doorlopen zij in de eigen praktijk. Om dit traject zo goed mogelijk te laten verlopen is een goede voorbereiding en afstemming tussen alle deelnemers essentieel. Tijdens deze workshop zullen we een inleiding geven op de training en de leervraag van de student verhelderen.

Workshop 4: Het begeleiden van studenten van pabo 3 nader bekeken
Suzanne Huisman
Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt.

In deze bijeenkomst wordt in vogelvlucht de beroepstaak passend onderwijs gepresenteerd. Er wordt ingegaan op wat het werken met beroepshandelingen betekent voor het leren op de werkplek en wat het vraagt van de begeleiding van de mentor en stagecoach. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op uw school ten aanzien van de beroepshandelingen. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Onderwijscafé
Jaarteam 1, 2, 3, 4 en deeltijd en zij-instroom
Zoals altijd, besteden we tijdens de werkveldmiddag ook aandacht aan het programma dat de studenten volgen op de opleiding en wat dit betekent voor het leren op de werkplek en het begeleiden en beoordelen daarvan. Dit keer doen we dat niet via een workshopronde, maar in de vorm van het onderwijscafé. In de setting van het onderwijscafé willen we met elkaar het gesprek aangaan over onderwerpen, vragen en thema’s die echt leven om zo de informatie meer op maat te maken.

16.30-17.30 uur                       
Wrap up met hapje en drankje in het Grand Café van Avans

Aanmelden

Laatst bijgewerkt op 8 januari 2019.