Avans Nieuwsbrieven

print

Minoren 2020-2021

20 april 2020

Minoren Pabo 3

 

In Pabo 3 krijgt de student de mogelijkheid, binnen de gemaakte kaders, eigen keuzes te maken waardoor hij zich kan profileren. De minor is één van deze profileringsmogelijkheden en kan betrekking hebben op verbreding of verdieping van competenties die in de hoofdfase aan de orde zijn of het kunnen geheel nieuwe competenties zijn. De minor heeft een looptijd van 20 weken en vindt plaats gedurende periode 1 en 2 van het studiejaar.

 

Minor Bewegingsonderwijs

Inhoud

Deze minor omvat het volledige programma van de bevoegdheid bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8. Globaal bestaat het programma uit 3 onderdelen: aanbieden van activiteiten, begeleiding + leerhulp en maatwerk + visie. De formele afsluiting van de leergang vindt plaats in een post-hbo-traject nadat de bacheloropleiding behaald is door afname van een assessment. Dit assessment staat los van de afsluiting van de minor.

 

In de stage dient de student diverse opdrachten uit te voeren. Eén van de opdrachten is het geven van 60 lessen bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met groep 8, waarvan minimaal 15 lessen aan groep 3 en 4, 15 lessen aan groep 5 en 6, 15 lessen aan groep 7 en 8 en 15 lessen in een bouw naar keuze. Deze lessen dienen in een periode van ongeveer 15 weken gegeven te worden; daarna volgt het examen.

 

Omvang stage & plaatsing

De minor vindt plaats in periode 1 en 2. Het programma van de minor bestaat uit 3 dagdelen per week les in de sportzaal van de Pabo en 6 dagdelen voor stage, voorbereiding stage, opdrachten en zelfstudie. De student heeft dus de mogelijkheid om 6 dagdelen per week stage te lopen. Hij plant zijn activiteiten in overleg met de contactpersoon van de stageschool. Hierbij is het van belang dat studenten ook daadwerkelijk 60 lessen kunnen geven; dit mag in combinatie met andere scholen.

 

Begeleiding

De student krijgt vanuit de Pabo indirecte begeleiding d.m.v. begeleidingsgesprekken en directe begeleiding d.m.v. didactische practica op de basisschool.

Voor de begeleiding vanuit de basisschool geldt dat de contactpersoon/begeleider:

- bevoegd moet zijn voor het geven van lessen bewegingsonderwijs aan groep 3 t/m 8;

- in overleg met zijn collega’s en de minorstudent(en) een schema opstelt voor het geven van de lessen en het uitwerken van de stageopdrachten;

- intermediair is tussen de basisschool en de vaksectie bewegingsonderwijs van de Pabo bij vragen over de stage /stageopdrachten;

- na elke periode de student aan de hand van de beoordelingsformulieren beoordeelt op basis van onder andere de beoordelingen van de mentoren en dat hij een advies geeft m.b.t. de eindbeoordeling. De verantwoordelijkheid voor de eindbeoordeling ligt bij de Pabo.

 

Minor Hoogbegaafdheid

Inhoud

Het doel van deze minor is het opdoen van kennis, inzicht en vaardigheden om het onderwijs aan kinderen die meerbegaafd of hoogbegaafd zijn te optimaliseren. In het huidige onderwijs krijgen deze (hoog)begaafde leerlingen lang niet altijd het gewenste onderwijs en de juiste begeleiding. Het onderwijs daagt hen onvoldoende uit, waardoor zij onvoldoende ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen. Op veel scholen wordt meer en meer nagedacht over wat een goed onderwijsaanbod is voor deze (hoog)begaafde kinderen. Deze minor sluit aan bij deze vraag en past uitstekend bij het ontwikkelingskader van Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken.

 

De studenten verdiepen zich tijdens de minor in signalering: hoe kom ik door het werken in de groep te weten of een kind (hoog)begaafd is? Daarnaast leert de student op basis van de verworven informatie zijn onderwijs zo af te stemmen dat de talenten van het kind optimaal verder ontwikkeld kunnen worden. Studenten gaan kijken naar kinderen hoe zij functioneren in plusgroepen en de groep op de basisschool. Vragen als: waarin zitten de overeenkomsten en verschillen?, Wat kan ik daarvan leren?, Hoe kan ik in de toekomst in mijn eigen groep zo onderwijs ontwerpen opdat ik begaafde en hoogbegaafde kinderen een evenwichtig, uitdagend en goed onderwijsprogramma kan aanbieden? staan daarbij centraal.

 

In deze minor krijgen de studenten expertise van interne- of externe deskundigen. De opgedane kennis wordt vervolgens toegepast in een onderzoek dat de studenten gaan doen naar een praktijk gerelateerd probleem op het gebied van hoogbegaafdheid. De studenten gaan het onderzoek ook uitvoeren, door een passende innovatieve oplossing toe te passen m.b.t. het geconstateerde probleem.

 

Omvang stage & plaatsing

De minor omvat een periode van 20 weken, waarvan 50% bestemd is voor de praktijk. Dit betekent dat de voltijdstudent 2,5 dag stage per week loopt; de deeltijdstudent 1 dag per week. De stage wordt waar mogelijk een combinatie van stage in de basisschoolgroep en de plusklas. Het streven is dat de student zoveel mogelijk voor de groep staat, zodat de vaardigheden in het lesgeven gehandhaafd blijven en de student mogelijkheden krijgt de theorie aan de praktijk te koppelen. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt in samenspraak met de school een andere vorm gekozen. Zijn er ontwikkelingen binnen de school die in deze richting gaan, neem dan contact op met de Pabo, zodat we kunnen overleggen of de student een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen binnen uw school of onder uw bestuur.

Scholen of besturen met een plusklas of het voornemen om een plusklas te gaan inrichten worden uitdrukkelijk gevraagd te reageren.

 

Begeleiding

Het is van belang dat vanuit de basisschool de student inhoudelijk begeleid wordt m.b.t. de onderzoeksvraag. Daarnaast wordt de student beoordeeld op het lesgeven, de mentor vult hiervoor een beoordelingsformulier in. We gaan uit van gemiddeld 2 uur begeleiding per week. De begeleiding vanuit de pabo vindt plaats op de opleiding. Uiteraard is het zo dat de vakdocent vanuit de opleiding altijd bereikbaar is voor vragen of overleg.

 

 

Minor Gedrag

Inhoud

De student die de minor Gedragsspecialist volgt, specialiseert zich in gedragsproblemen, en werkt met groepen waarin veel kinderen gedragsstoornissen vertonen of te kampen hebben met psychische problemen. Experts van de Pabo van Avans Hogeschool en uit het werkveld verzorgen deze specialisatie.

De student volgt lessen, gastcolleges en trainingen en loopt stage in het SBO of op reguliere basisscholen waar het gedrag van de leerlingen grote impact heeft op het pedagogisch en methodisch-didactisch handelen van de leerkracht. Aan bod komen o.a. executieve functies en gedragsproblemen, orthopedagogiek, de training ‘Sterk staan voor de klas’ en handelingsgericht werken. De verbinding van de lesgeefpraktijk op de stageschool en de aangeboden kennis en vaardigheid op de PABO staan daarbij voortdurend voorop. Daarnaast volgen de studenten intervisie.

 

Omvang stage & plaatsing

Het programma bestaat uit drie dagen stage (maandag, dinsdag en woensdag), een dag les op de PABO en een dag voor excursies en zelfstudie. We zijn voor deze minor op zoek naar onderwijskansscholen, of naar scholen waar gedrag grote impact heeft op pedagogisch en methodisch-didactisch handelen. De minor Gedragsspecialist richt zich daarbij op scholen voor regulier onderwijs of scholen voor speciaal basisonderwijs. De student is geen gedragsspecialist, maar staat aan het begin van zijn ontwikkeling.

De student zal voor deze ontwikkeling vooral veel uren voor de klas maken, waarbij hij de reguliere lessen geeft. Hij moet daarnaast de mogelijkheid krijgen om zich o.a. te ontwikkelen door tijdens zijn stage zaken te onderzoeken en in te zetten op het gebied van:

Executieve functies

Handelingsgericht Werken

Sterk staan voor de klas (elementen van Rots en Water)

 

Begeleiding

Voor de begeleiding vanuit de basisschool geldt verder dat de contactpersoon/begeleider:
- voldoende ervaring heeft op de eerder genoemde thema’s;

- in overleg met zijn collega’s en de minorstudent(en) een schema opstelt voor het geven van de lessen en het uitwerken van de stageopdrachten;

- intermediair is tussen de basisschool en de coördinator van de minor Gedragsspecialist;

- na elke periode de student aan de hand van de beoordelingsformulieren beoordeelt op basis van onder andere de beoordelingen van de mentoren en daarnaast een advies geeft m.b.t. de eindbeoordeling. De verantwoordelijkheid voor de eindbeoordeling ligt bij de Pabo.

 

Laatst bijgewerkt op 20 april 2020.