Avans Nieuwsbrieven

print

Programma Pabo Werkveldmiddag 1 woensdag 9 september 2020

25 juni 2020 door PABO

WEBINARS RONDE 1 / STAGESPREEKUREN van 14.15 - 15.00 uur
 

Stage spreekuur door Loes Bastiaansen
Voor vragen over de indeling en/of organisatie van de stages. Inschrijven hiervoor is niet nodig en wordt ter plekke geregeld.

Stage spreekuur door Monique Marks
Voor vragen over de indeling en/of organisatie van de stages. Inschrijven hiervoor is niet nodig en wordt ter plekke geregeld.

1. Het begeleiden van studenten van pabo 1 voltijd en deeltijd nader bekeken door Wesley van Meir en Wytze Klok

Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt.  

In deze bijeenkomst worden in vogelvlucht de beroepstaak, de beroepshandelingen en de werkpleksuggesties gepresenteerd van de eerste helft van het studiejaar. Er wordt tevens ingegaan op de leerkrachtvaardigheden die centraal staan tijdens de beroepstaak en hoe we studenten het beste kunnen begeleiden in het ontwikkelen van deze vaardigheden. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op je school ten aanzien van de leerkrachtvaardigheden. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.  

2. Het begeleiden van studenten van pabo 2 spelend leren van het jonge kind en activerend leren van het oudere kind nader bekeken door Renske Pals en Mariëlle Heesters

Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt.  

In deze bijeenkomst worden in vogelvlucht de twee beroepstaken, de beroepshandelingen en de werkpleksuggesties gepresenteerd van de eerste helft van het studiejaar. Er wordt tevens ingegaan op de leerkrachtvaardigheden die centraal staan tijdens de beroepstaken en hoe we studenten het beste kunnen begeleiden in het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op je school ten aanzien van de leerkrachtvaardigheden van spelend leren en activerend leren. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.  

3. Minor Bewegingsonderwijs door Saskia van Soest
Het begeleiden van studenten van de minor Bewegingsonderwijs door mentoren en stagecoaches.

In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden, doelen en criteria van de minor worden kort besproken. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen in wat we verwachten van een derdejaars minor BO student. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces. Graag zien we alle mentoren en bij voorkeur ook stagecoaches bij deze workshop. Tot ziens bij de werkveldmiddag! 

4. Minor Gedrag door Marc Karremans en Friederike Salden
Het begeleiden van studenten van de minor Gedrag door mentoren en stagecoaches

In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden van de minor worden kort besproken en de doelen en criteria van het werkplekleren worden doorgenomen. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht en we bespreken samen de eisen die we stellen aan de studenten. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen in wat we verwachten van een derdejaars minorstudent. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces. Graag zien we alle mentoren en bij voorkeur ook stagecoaches bij deze workshop. Tot ziens bij de werkveldmiddag! 

5. Minor Hoogbegaafdheid door Gerlene van Ofwegen
Het begeleiden van de studenten tijdens de minor Hoogbegaafdheid 

Omgaan met leerlingen die hoogbegaafd zijn, is een “vak” apart. In de minor Hoogbegaafdheid maken de studenten kennis met deze specifieke begeleiding van hoogbegaafden. Hoogbegaafden blijken in de praktijk vaak niet genoeg begrepen te worden. Daarnaast wordt deze groep leerlingen vaak niet genoeg uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen, met alle gevolgen van dien. Op dit moment zien we dat op veel basisscholen steeds meer aandacht komt voor deze groep leerlingen in de vorm van plusklassen en speciaal ontworpen lesmateriaal. Deze minor sluit aan bij deze ontwikkelingen. Naast het opdoen van theorie over hoogbegaafdheid, gaan de studenten ook actief met de verworven kennis aan de slag. In overleg met de stageschool wordt een onderzoeksvraag geformuleerd en wordt het onderzoek verder uitgewerkt en ook daadwerkelijk uitgevoerd.  

In deze workshop komen, naast een kort overzicht van de inhoud van de minor, de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Wat is de rol van begeleider? 
  • Hoe ziet een goede onderzoeksvraag eruit? 
  • Hoe wordt de student beoordeeld?  
  • Waar wordt de student geplaatst, in de plusklas, in een reguliere groep, enz? 
  • Kennismaking tussen mentor en student. Mogelijkheid om alvast afspraken te maken. 

6. Jaar 4 incl. LIO-begeleiding door Muzaffer Yanik en Theo Pullens
LIO-begeleiding is een uitdaging!

"Mijn LIO-begeleider is een begeleider met veel ervaring. Ze weet precies hoe ze me moet begeleiden: niet te veel voorkauwen, maar ook niet te lang laten zwemmen, soms helemaal loslaten en op afstand en vaak op de achtergrond aanwezig zijn. Ik voel me heel welkom en heb het idee alles bij mijn begeleider te kunnen bespreken. Zij neemt met regelmaat het initiatief om mij te helpen. Dit maakt de school een vertrouwenwekkende en veilige omgeving. Ik krijg veel vertrouwen en vrijheid van mijn begeleider, maar ook veel ondersteuning."   

"Ik wil mijn student laten ontdekken wat het is om leerkracht te zijn. Daarbij hoort zowel het reflecteren op dingen die niet goed gingen als het vieren van successen. Ik wil de student laten zien hoe leuk een baan in het onderwijs is." 

Hierboven staan ervaringen van een LIO-student en van een mentor beschreven. Er zijn zeker "meerdere wegen naar Rome", ook waar het gaat om het begeleiden van LIO-studenten.  

Wij willen, na een korte schets van het programma van het vierde studiejaar, samen met jou deze mogelijke wegen verkennen en bespreken. Dat willen wij doen aan de hand van een viertal vragen: 

  1. Door wie wordt de student begeleid? 
  2. Hoe wordt de student beoordeeld? 
  3. Wat vraagt dat van de begeleiders? 
  4. Welke dilemma's en moeilijkheden komen voor in de praktijk van de begeleiding en hoe wordt hiermee omgegaan? 

7. (Flexibele) deeltijd door Jeroen Becker en Sonja Mathijssen

Najaar 2019 zijn we gestart met het herzien van de deeltijdopleiding. Vanuit het werkveld lag de vraag om een verkort deeltijdprogramma aan te bieden om tegemoet te komen aan het dreigende lerarentekort in de regio. Ook de contouren van Ambitie2025 tekenden zich af, gericht op persoonlijk en flexibel onderwijs. Dit was voor ons aanleiding om de opleiding te herzien. Vanuit een duurzaam oogpunt besloten we ons niet enkel te richten op het ontwikkelen van een verkort deeltijdprogramma, maar de opleiding dusdanig te herzien dat dit ook het reguliere deeltijd- en voltijdprogramma ten goede kwam. 

Vanaf november 2019 is een blauwdruk-ontwikkelteam gestart met het uitwerken van een blauwdruk met een flexibel karakter, waarbij we ons in eerste instantie hebben gericht op het bieden van onderwijs dat tegemoetkomt aan de wensen van de deeltijdstudent.  

Dit is een traject geweest, waarbij we met een kritische blik hebben gekeken naar het huidige programma en waarbij we de input gebruikt hebben van de trainingen (BKE/SKE, programmatisch toetsen, etc.) die we als team hebben doorlopen op het gebied van toetsing en van onderwijs. De landelijke eisen, ontwikkelingen in het werkveld en onze profilering hebben geleid tot de beoogde leerresultaten die gericht zijn op het opleiden van veerkrachtige en toekomstbestendige leerkrachten. De wijze waarop studenten zich hier naartoe ontwikkelen is divers; de student heeft zoveel mogelijk eigen regie op zijn leerproces en wij coachen hem optimaal om de doelen te bereiken. Het beoordelen van zijn bekwaamheid hangt niet af van een eenmalige prestatie, maar van een reeks oefen- en leermomenten. Leren en toetsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Experts vanuit verschillende disciplines, het lectoraat, collega’s, WAR, leerkrachten uit het werkveld en deeltijdstudenten hebben feedback gegeven op onze ideeën, visie en tussenproducten, zodanig dat we het ontwerp steeds meer konden aanscherpen. We hebben daarbij getracht zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de verwachtingen en behoeftes van de verschillende stakeholders en daarbij de juiste accenten te leggen. Het heeft geresulteerd in een opleiding met een modulaire opzet.  

Het ontwikkelen was een uitdagende klus binnen een beperkt tijdsbestek en onder rare omstandigheden door Covid-19. We zijn trots op de flexibele deeltijdopleiding die dit collegejaar van start gaat. We zijn trots dat we een opleiding kunnen aanbieden die in 2,5 jaar kan worden afgerond.  

We hopen jou op 9 september middels een Webinar nog meer duidelijkheid te geven over de opzet en de werkwijze binnen deze deeltijdopleiding.  

 

WEBINARS RONDE 2 van 15.15 - 16.00 uur

 

8. OidS BRLO door Miranda Timmermans en Loes Bastiaansen
Lerarenopleider, laat je zien! 
Een informatieve sessie over het pabo Avans BRLO-traject 

Goed onderwijs vraagt goede leraren. Goede leraren vragen goede lerarenopleiders!  

Leraren opleiden doen we samen, of het nu om een voltijd, (flex)deeltijd of zij-instromer gaat, er is altijd sprake van opleiders van de pabo en van de scholen. Daarom trekken we in dit traject samen op. Alleen zo werken we aan onze kwaliteit als individu en als team, maar ook aan de kwaliteit van het onderwijs dat we vormgeven. 

In het BRLO-traject gaan we laten zien dat we goede lerarenopleiders zijn. Dat doen we door onze kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart te brengen, en door met elkaar te bespreken wat een goede lerarenopleider is. 

Het traject is dynamisch en volledig online. Samen werken we toe naar de registratie. Daar laten we zien dat we goede opleiders zijn! 

In deze sessie geven we informatie over het traject en beantwoorden we vragen. 

Vooraf zou je al eens kunnen kijken op: https://velon.nl/beroepsregistratie/ 

9. Spel leerstrategieën door Melanie Lips

Om het studiegedrag en hiermee het zelfregulerend leren van studenten te beïnvloeden naar meer effectieve (resultaatgerichte) en efficiëntere (doelmatige) manieren van studeren, wordt op de pabo vanaf leerjaar 1 aandacht besteed aan effectieve leerstrategieën. Naast kennis over (de effectiviteit van) leerstrategieën verwachten we van onze studenten dat ze zowel op de pabo als tijdens het werkplekleren een juiste studie- en beroepshouding tonen. Voor studenten zijn gewenste houdingsaspecten zoals: ‘initiatief tonen’, ‘zich gemotiveerd en betrokken opstellen’ en ‘een reflectieve houding tonen’ vaak (erg) abstracte begrippen. Het is van belang dat studenten leren om betekenis te geven aan deze begrippen, zodat ze zich hiertoe (nog) beter kunnen verhouden.

In aanvulling op het programma ‘Professionele Ontwikkeling’ (voorheen SLB) heb ik een Leerstrategieënspel ontwikkeld, dat zowel op de pabo als op de werkplek kan worden ingezet. Het Leerstrategieënspel helpt studenten op een speelse en positieve manier om effectief en efficiënt studiegedrag te ontwikkelen en brengt het gesprek over leren gemakkelijk op gang. Het Leerstrategieënspel stimuleert studenten om bewuste keuzes te maken in hun leerproces en stelt begeleiders in staat om ontwikkelgerichte feedback te geven op het studiegedrag en de studie- en beroepshouding van studenten.  

In dit webinar wordt ingegaan op de verschillende spelvormen uit het Leerstrategieënspel. Na afloop ben je bekend met de doelen, werkwijzen en toepassingsmogelijkheden van het Leerstrategieënspel in relatie tot de professionele ontwikkeling van studenten. Ontdek en ervaar hoe je het spel zelf kunt inzetten in de begeleiding van (groepen) studenten op de pabo en/of op de werkplek. 

10. Begeleiden en reflecteren door Mayke Verhagen en Mariëlle Heesters

Onze studenten werken tijdens hun opleiding gedurende alle leerjaren met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Van daaruit maken ze tijdens de stage voor de context van hun school en groep hun zgn. Persoonlijke Activiteitenplan (PAP) en gaan ze aan de slag met o.a. lesvoorbereidingen en uitvoering daarvan. Daarna wordt hen gevraagd op die cyclus van ontwerpen en handelen terug te blikken met een reflectie. Dit gehele proces wordt door mentor, stagecoach en contactdocent begeleid, ieder vanuit eigen rol en taak daarin. 

Voor de studenten zijn instructievideo’s gemaakt om hen te informeren en ondersteunen bij het maken van hun POP’s, PAP’s en reflectie. Deze informatie kan ook helpend zijn voor de begeleider. In deze workshop bekijk je eerst deze video’s en daarna kun je hierover in gesprek met contactdocenten Mariëlle Heesters en Mayke Verhagen. In dat gesprek is uiteraard ook ruimte voor andere vragen rondom de begeleiding van onze studenten. 

Aanmelden

Laatst bijgewerkt op 2 juli 2020.