Avans Nieuwsbrieven

print

Programma Pabo Opleiden in de School woensdag 22 januari 2020

12 december 2019 door PABO

KEYNOTE

En dan ben je ineens een startende leerkracht... - Professionele identiteitsspanningen bij beginnende leraren basisonderwijs door Stephanie Govaert

De start van het leraarschap valt veel startende leraren zwaar. De overgang van pabo naar schoolpraktijk zorgt bij hen voor verschillende worstelingen die vaak volgen uit of leiden tot spanningen in de professionele identiteit. Leraren ervaren dan een conflict tussen hun persoonlijke overtuigingen of ideologieën en wat ze relevant vinden als onderwijsprofessional. Spontaan een avondje uit eten of lessen voorbereiden? Aardig gevonden worden door leerlingen of de verantwoordelijkheid nemen als leraar en grenzen stellen? Deze spanningen kunnen resulteren in hoogoplopende emoties en reden zijn om het beroep te verlaten. Aan de andere kant kan de leerkracht ook leren om met de spanning om te gaan en op die manier nieuwe kennis, ervaringen en routines opdoen. Welke spanningen ervaren starters? Hoe gaan ze met deze spanningen om en welke factoren beïnvloeden deze reactiekeuze van beginnende leraren? In deze keynote gaat Stephanie Govaert in op deze vragen aan de hand van haar eigen ervaringen als startende leerkracht en haar onderzoek naar beginnende leraren werkzaam bij INOS, om af te sluiten met een vertaalslag naar de begeleiding van deze doelgroep. Deze inzichten zijn een startpunt om beginnende leraren toe te rusten met kennis en vaardigheden om de negatieve gevolgen van de spanningen het hoofd te bieden en daarmee te behouden voor het onderwijs. 

WORKSHOPS

1. Copen met coping - Een coachingsspel voor startende leerkrachten door Stephanie Govaert

In deze workshop maak je kennis met een coachingsspel dat ontworpen is voor aanstaande en beginnende leraren en hun begeleiders. Het spel is bedoeld om professionele identiteitsspanningen die starters ervaren (zie keynote) in kaart te brengen en om inzicht te krijgen in de manier waarop ze met deze spanningen omgaan. Het daagt de starter uit om deze aanpak te evalueren en eventueel bij te stellen.
Begeleid je aanstaande of beginnende leraren? Komen deze spanningen ervaren door jonge professionals je bekend voor en kun je bij de begeleiding wel een hulpmiddel gebruiken? Meld je dan aan voor deze workshop.

2. Leerstrategieënspel door Melanie Lips

Om het studiegedrag en hiermee het zelfregulerend leren van studenten te beïnvloeden naar meer effectieve (resultaatgerichte) en efficiëntere (doelmatige) manieren van studeren, wordt op de pabo vanaf leerjaar 1 aandacht besteed aan effectieve leerstrategieën. Docenten worden geacht zich tijdens lessen niet meer uitsluitend te richten op de inhoud van het onderwijs, maar ook op hoe studenten het beste kunnen leren, waarbij ze studenten laten kennismaken met en aanzetten tot het gebruik van effectieve leerstrategieën. De professionele ontwikkeling van pabostudenten vindt grotendeels plaats op de werkplek. Naast het toepassen van effectieve leerstrategieën verwachten we dat studenten een juiste studie- en beroepshouding tonen. Voor studenten zijn gewenste houdingsaspecten (bijv.: ‘initiatief tonen’) vaak abstracte begrippen. Het samen betekenis geven aan deze houdingsaspecten helpt studenten en hun begeleiders om wederzijdse verwachtingen te verhelderen, zodat studenten zich hiertoe (nog) beter kunnen verhouden.
In aanvulling op het programma ‘Professionele Ontwikkeling’ (voorheen SLB) is een Leerstrategieënspel ontwikkeld, dat zowel op de pabo als op de werkplek kan worden ingezet. Het Leerstrategieënspel helpt studenten op een speelse en positieve manier om effectief en efficiënt studiegedrag te ontwikkelen en brengt het gesprek over leren en de gewenste studie- en beroepshouding gemakkelijk op gang. Het Leerstrategieënspel stimuleert studenten om bewuste keuzes te maken in hun leerproces en stelt begeleiders in staat om ontwikkelgerichte feedback te geven op het studiegedrag en de studie- en beroepshouding van studenten.  In deze interactieve workshop gaan we samen actief aan de slag met verschillende spelvormen uit het Leerstrategieënspel.  Na het volgen van deze workshop ben je bekend met de doelen, werkwijzen en toepassingsmogelijkheden van het Leerstrategieënspel. Ontdek en ervaar hoe je het spel zelf kunt inzetten in de begeleiding van (groepen) studenten op de pabo en/of op de werkplek! 
Met name bedoeld voor stagecoaches, mentoren, docenten en (studieloopbaan)begeleiders. 

3. Kwaliteitskader en Peer Review Samen Opleiden & Inductie door Miranda Timmermans

De afgelopen tien jaar is de kwaliteit van de Partnerschappen Samen Opleiden beoordeeld door een commissie deskundigen in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Deze beoordeling vond meestal plaats tijdens de accreditatie van de pabo-opleiding. De criteria waarop de kwaliteit van de Opleidingsschool werd bepaald, waren afgeleiden van de criteria aan de hand waarvan de NVAO de kwaliteit van opleidingstrajecten bepaalt. 
De NVAO gaat vanaf nu de Partnerschappen Samen Opleiden niet meer beoordelen. Daarom is in opdracht van het ministerie van OCW in de tweede helft van 2019 hard geschreven aan een nieuw kwaliteitskader en bijhorende peer review. Miranda Timmermans is daar als lector en deskundige Samen Opleiden bij betrokken. 
Het nieuwe kader is of wordt rond deze tijd vastgesteld en gaat in uiterlijk drie jaar na de accreditatie van de lerarenopleiding op in het partnerschap. 
Tijdens deze sessie maken jullie kennis met het nieuwe kwaliteitskader en de peer review. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen. Tevens word je uitgenodigd met elkaar te verkennen hoe we in de kwaliteitssystematiek van ons eigen partnerschap gebruik kunnen maken van en kunnen anticiperen op dit nieuwe kwaliteitskader en bijhorende systematiek. 
Als je je aanmeldt voor deze workshop, krijg je begin januari het kader en de beschrijving van de peer review toegestuurd. 
De sessie is bedoeld voor stuurgroepleden, kwaliteitsmedewerkers van de participerende besturen en pabo, bovenschoolse stagecoaches en het OIDS-team. 

4. Hoe helpen we studenten om te komen tot een betere leervraag door Nicole Poulussen

In de begeleiding van studenten vinden we het starten vanuit hun eigen leervraag erg waardevol. Leren krijgt vooral betekenis als leervragen aansluiten bij de voorkennis en persoonlijke ervaringen van studenten. De zorgen van studenten zijn voor hen reëel en betekenisvol en vormen daarmee een belangrijke aanjager voor het leren. Lerenden willen dan ook in de eerste plaats worstelen met problemen die zijzelf relevant en uitdagend vinden. 
Echter is het herkennen en benoemen van betekenisvolle problemen niet voor elke student vanzelfsprekend. Tijdens deze workshop gaan we in op het ondersteunen van studenten bij het opstellen van een goede leervraag. Er wordt ingegaan op wanneer een leervraag eigenlijk een ‘goede’ leervraag is en we kijken hoe we studenten kunnen stimuleren om tot zo’n goede leervraag te komen. Hierbij gebruiken we een vragenset, waar al eerder positieve ervaringen mee zijn opgedaan. 
Tijdens de workshop maken we tijd vrij om daadwerkelijk met deze vragenset te oefenen. Neem dus vooral je student mee! Dan kunnen jullie samen een goede leervraag opstellen waar de student de komende tijd meteen mee aan de slag kan gaan!
Met name bedoeld voor: mentoren, stagecoaches, contactdocenten en studenten​.

5. The inclusion of picturebooks in the primary English classroom: Why bother? door Tatia Gruenbaum

The use of literature in the English Foreign Language (EFL) classroom is frequently discussed. However, teachers are often hesitant. The reasons for this behaviour are numerous and range from foreign language teaching anxiety to not knowing how to include literature for language learning purposes. During this session the benefits of using picturebooks for primary English language teaching will be discussed and participants will be encouraged to complete a number of picturebook-based EFL tasks. In addition, this session is accompanied by Wouter Michielsen (Unitleider 7-8) and Carla Dees (Unitleider 5-6) of the KBS Laurentius in Breda. This school recently decided to include picturebooks for primary English learning purposes and Wouter & Carla will share their school's reasons and experiences. 

6a. Het begeleiden van studenten van pabo 3 nader bekeken door Friederike Salden en Wendy van den Berg

Om de studenten goed voor te bereiden op de toekomst als leraar staat in beroepstaak 7 Passend Onderwijs centraal. De studenten werken aan deze beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van een leraar. De studenten maken kennis met Passend Onderwijs en gaan hiermee aan de slag vanuit de theorie, het onderwijsprogramma op de pabo en vanuit praktijkvoorbeelden. Ze doorlopen voor verschillende vakgebieden de cyclus van het handelingsgericht werken.  
In deze workshop bekijken we wat dit vraagt van de begeleiding van de mentor en de stagecoach ten aanzien van inhoud van het onderwijs en het beoordelen van de student. 

6b. Werkplekleren 2.0 door Suzanne Huisman, Yvonne Muijsers (LPS) en Marieke Schuurmans (LPS)

Vorig schooljaar zijn LPS en Pabo Avans een pilot passend onderwijs gestart. In deze pilot vormen de student, de contactdocent, de mentor en de stagecoach een leergemeenschap waarin het actief kennis verwerven centraal staat. De student volgt minder onderwijs op de pabo en leert vooral in de praktijk. De nadruk ligt op het inhoudsrijke gesprek over de kwaliteit van onderwijs en co-creatie. We werken vanuit dezelfde einddoelen als de reguliere stage en zijn op zoek naar de win-win situatie voor alle betrokken partijen. Leerkracht worden doe je immers niet alleen. Voor de student willen we op deze manier een rijke leeromgeving vormen. 
In deze workshop delen we onze ervaringen. Ook gaan we in op de succesfactoren en de ontwikkelpunten om een leergemeenschap optimaal vorm te geven.  

7. Het gebruik van ear-coaching bij het begeleiden van studenten door Hans van 't Zelfde, Rob van der Veeken en Mayke Verhagen

Het afgelopen jaar is binnen de TOPClass onder leiding van Hans van ‘t Zelfde vanuit de kenniskring Brein en Leren ervaring opgedaan met de begeleiding van studenten door middel van ear-coaching. Met inzet van een gratis app, ontwikkeld bij Fontys, wordt de student tijdens het lesgeven direct gecoacht door bijvoorbeeld zijn stagecoach of mentor achter in de klas. De student draagt bluetooth oortjes, overal te koop voor nog geen twintig euro, de app is gratis, ontwikkeld door de kenniskring van Fontys Sittard. De directe coaching geeft de student de mogelijkheid zijn leerkrachtgedrag direct aan te passen tijdens de les. De kracht van het gebruik van de app ligt in het voorwerk dat door de student samen met zijn begeleider wordt gedaan. Aan de hand van een leervraag legt de student vijf sleutelwoorden vast, welke door middel van het oortje op geëigende momenten ingefluisterd worden door de coach. Voorbeelden daarvan zijn: ‘loop’, ‘positief’, ‘actie’.  
De nabespreking wordt gedaan met hulp van de resultaten zoals die zijn vastgelegd in de earcoaching-app en eventueel opgenomen videobeelden. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat studenten sneller in staat zijn gericht stappen te zetten in hun onderwijskundig handelen. In deze workshop zullen we een korte demonstratie geven van het gebruik en zal Rob van der Veeken, leerkracht op Het Kasteel, vertellen wat de earcoaching-app hem heeft opgeleverd. Bij belangstelling van collega’s om dit zelf op de werkplek met een student toe te passen, bestaat de mogelijkheid dat Hans van ‘t Zelfde dit op locatie kan ondersteunen. Vanzelfsprekend kan de app ook gebruikt worden bij het begeleiden van startende leerkrachten. Deze app kan ook een aanvulling zijn bij het gebruik van IRIS Connect.  
De workshop is geschikt voor iedereen die studenten of startende leerkrachten begeleidt: directies, stagecoaches, mentoren, bovenschools stagecoaches, IB-ers, instituutsopleiders.  

8. De zij-instromer door Mirella Lem

Hoe meer zij-instromers voor de klas, hoe meer het lerarentekort daalt. Dat is de gedachte achter de subsidie waarmee samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs in 2017 en 2018 zijn gestimuleerd om meer zij-instromers in dienst te nemen. 
De zij-instromer staat de eerste periode vaak voor de klas met een duo-leerkracht. Als er praktische vragen in de klas zijn, is deze leerkracht de mentor en het eerste aanspreekpunt van de zij-instromer. Collega’s in de school begeleiden de zij-instromer en ondersteunen waar nodig. (Arbeidsplatform Primair Onderwijs, 2019). 
Wie is de zij-instromer? Welke vaardigheden en kennis nemen zij vanuit de eigen beroepscontext mee? Welke vaardigheden kan ik als begeleider inzetten?
In deze workshop krijgt u informatie over het zij-instroomtraject en wat dit vraagt van de begeleiding op de werkplek. 

9. Begeleiden van deeltijdstudenten door Loes Bastiaansen

Sommige scholen maken heel bewust de keuze om deeltijdstudenten te begeleiden. Wat maakt het begeleiden van deeltijdstudenten nou anders dan het begeleiden van voltijdstudenten? Wat zijn specifieke verschillen en wat hebben zij nu nodig om een startbekwame leerkracht te worden in de begeleiding op de basisschool?  
Tijdens deze workshop gaan we hierover in gesprek met elkaar. Tevens wordt een stand van zaken gegeven inzake de huidige vernieuwing van onze deeltijdopleidingen bij pabo Avans.  
Als opleidingsschool is het van groot belang om na te denken over het samen opleiden van deeltijdstudenten en de manier waarop we hiermee binnen de pabo omgaan. We hopen dan ook dat stagecoaches en mentoren die deeltijdstudenten begeleiden of hierin geïnteresseerd zijn aansluiten bij deze workshop.  

10. Meerwaarde van POZ door Theo Pullens, Sabine Krah en Elke Wolfs

Met name bedoeld voor lio-mentoren, stagecoaches, vierdejaars studenten en POZ-begeleiders. 
Bij de sollicitatie naar een lio-plaats zal de schoolontwikkelingsvraag waarschijnlijk een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Eén van de eerste stappen in het onderzoeksproces is de analyse van de schoolontwikkelingsvraag. Dat is voor onze studenten een lastig onderdeel, omdat ze op zoek moeten gaan naar de achtergronden van die schoolontwikkelingsvraag: welke problemen of wensen voor ontwikkeling liggen ten grondslag aan deze vraag? In het algemeen geldt dat hoe concreter deze schoolontwikkelingsvraag gesteld is, des te beter kan de student een start maken met zijn onderzoek en uw school de opbrengst van het onderzoek inzetten binnen het onderwijs. Eén van de ambities van het praktijkonderzoek is namelijk om oplossingen te bieden voor het probleem waarover de student onderzoek doet.  
Maar hoe komt de student van een schoolontwikkelingsvraag tot een onderzoeksvraag? En hoe kan de wens voor ontwikkeling die of het probleem dat hieraan ten grond slag ligt, verder in kaart worden gebracht? Tijdens de workshop zullen we samen antwoord zoeken op deze vragen. Het is belangrijk dat vanuit verschillende perspectieven gekeken kan worden naar de schoolontwikkelingsvraag en bijbehorende probleemanalyse.
Onze oud-studente Elke Wolfs zal hierover haar ervaringen met ons delen. We hopen dan ook dat lio-mentoren, stagecoaches, vierdejaars studenten en hun POZ-begeleiders samen aansluiten bij deze workshop. 

Aanmelden

Laatst bijgewerkt op 13 december 2019.